Zaciągnięcie jakiejkolwiek wierzytelności powinno być udokumentowane stosowną umową. Stanowi ona bowiem zabezpieczenie dla każdej ze stron w przypadku pojawianie się ewentualnych sporów lub problemu egzekucji świadczeń. Podpisany kontrakt powinien w swej treści zawierać zabezpieczenie oznaczonej wierzytelności, tak aby zmaksymalizować bezpieczeństwo całej transakcji. Prawo przewiduje szereg różnych form takich zabezpieczeń.

Czym jest wierzytelność?

Zacznijmy od wyjaśnienia pojęcia wierzytelności – jest to uprawnienie do żądania spełnienia świadczenie, które istnieje na podstawie określonego stosunku zobowiązaniowego. Innymi słowy, wierzytelność to możliwość żądania spłaty długu, który został wcześniej zaciągnięty (lub wykonania określonego zachowania na podstawie podpisanej umowy).

Zobowiązania w obecnych czasach nie są zazwyczaj terminowo regulowane lub są wypełniane w ostatnim dniu terminu płatności/ wykonania określonego działania. Powoduje to, że wierzyciel do samego końca znajduje się w stanie niepewności, co do realizacji zobowiązania przez drugą stronę.

Aby uniknąć takich sytuacji, warto zawczasu pomyśleć o zabezpieczeniu wierzytelności. Takie rozwiązanie wymusza niejako na dłużniku poprawne zachowanie się w ramach zawartej umowy – przede wszystkim skutkuje terminowym wykonaniem zobowiązania. Jeśli jednak dłużnik będzie się opierał przed wykonaniem kontraktu, zabezpieczenie wierzytelności stanowi wówczas doskonałą formę asekuracji finansowej dla wierzyciela (może on wówczas zaspokoić swoje roszczenie z ustanowionego zabezpieczenia).

Rodzaje zabezpieczeń wierzytelności

Wierzytelności mogą dotyczyć różnych przedmiotów, praw lub określonych kwot pieniężnych. Powoduje to duże zróżnicowanie także w zakresie zabezpieczeń stosowanych w umowach. W zależności od tego, co jest przedmiotem danego zobowiązania, mamy do czynienia z różnymi formami zabezpieczeń wierzytelności, najpopularniejszymi są jednak:

Każda z form zabezpieczenia wierzytelności niesie ze sobą pewne korzyści, choć z drugiej strony w niektórych przypadkach wiąże się z dodatkowymi kosztami jej utworzenia.

Zabezpieczenia osobiste

Wśród osobistych zabezpieczeń wierzytelności najpopularniejszymi są dobrowolne poddanie się egzekucji w akcie notarialnym oraz cesja wierzytelności (określana także mianem przejęcia długu). 

Niezależnie od formy osobistego zabezpieczenia, dłużnik odpowiada w tym zakresie całym swoim majątkiem w przypadku niewykonania przez siebie zobowiązania. Zabezpieczenie osobiste pojawia się najczęściej w odniesieniu do osób, które nie posiadają możliwości ustanowienia rzeczowego zabezpieczenia wierzytelności, a także w stosunku do młodych przedsiębiorców.

Zabezpieczenia rzeczowe

Najpopularniejszymi zabezpieczeniami rzeczowymi są zastaw oraz hipoteka. W praktyce ogranicza ono odpowiedzialność dłużnika do poszczególnych składników jego majątku. Innymi słowy, jeśli dłużnik nie zrealizuje swojego zobowiązania, wierzyciel ma pełne prawo zaspokoić swoje roszczenia z określonych składników majątkowych zobowiązanego – w praktyce przejmuje je wówczas na własność lub dokonuje ich sprzedaży.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *